Znak Jince Znak Jince

Základní informace - Městys Jince

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název Městys J i n c e

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a svoji činnost provozuje podle podmínek a principů tohoto zákona. Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obecní úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.

3. Organizační struktura

viz Samospráva Úřad městyse Jince

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Městys Jince
Čsl. dělostřelců 172
262 23 Jince

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městys Jince
Úřad městyse Jince
Čsl. dělostřelců 172
262 23 Jince

4.3. Úřední hodiny

viz Úřad městyse - úřední hodiny

4.4. Telefonní čísla

Starosta - RSDr. Josef Hála: 724 180 538
Místostarosta Ing. Ján Vavrek: 773 830 699
Tajemnice - Věra Kadeřábková: 773 830 698
Podatelna – Jitka Kadeřábková: 778 709 736
Stavební úřad – Milan Tůma: 724 180 543
Matrika – Lubomíra Endrštová: 778 709 744
Účtárna – Milena Šimková, Ivanka Krotilová: 778 709 742, 778 709 743
Služby městyse Jince – Miroslava Tichá: 773 830 705

4.6. Adresa internetové stránky

www.jince.cz

4.7. Adresa e-podatelny

podatelna@jince.cz

4.8. Další elektronické adresy obec.jince@worldonline.cz

starosta: starosta@jince.cz
tajemnice: tajemnice@jince.cz
stavební úřad: stavebni.urad@jince.cz

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: ČS,a.s. – č.ú.: 521705399/0800

6. IČ

00242381

7. DIČ

CZ 00242381

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Vyhlášky a nařízení městyse - viz. Úřad městyse – závazné vyhlášky Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje – určení MÚ Příbram k výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků za obec Jince Veřejnoprávní smlouva dle § 63 odst.1 z.č.128/2000 Sb. s obcí Křešín o výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel Územní plán městyse Jince, Povodňový plán městyse Jince

8.2. Rozpočet

viz Úřad městyse – úřední deska

9. Žádosti o informace

O informaci může žádat každá fyzická i právnická osoba ústně nebo písemně, a to i faxem nebo elektronickou poštou. Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zcela zřejmé, jaká informace je požadována Z písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., a dále žadatelova adresa pro doručování. Za doručovací adresu je považována i elektronická adresa. V případě, že žádost výše uvedené náležitosti neobsahuje, není žádostí ve smyslu zákona. Dalšími údaji uváděnými v žádosti o informaci jsou:  u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování  u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Písemná žádost nesmí být formulována příliš obecně, musí být srozumitelná a musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována. Jestliže žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve povinný subjekt žadatele do sedmi dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel svoji žádost do třiceti dnů ode dne doručení výzvy k doplnění žádosti, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Úřad městyse Jince
Čsl. dělostřelců 172
262 23 Jince
www.podatelna@jince.cz;
fax 318692516

11. Opravné prostředky

Není-li odpověď na žádost poskytnuta, nebo není-li žadatel s písemnou odpovědí na dotaz či rozhodnutím spokojen, má do 15 dnů ode dne kdy uplynula lhůta pro podání informace, nebo od doručení rozhodnutí, možnost podat odvolání, a to ve věcech samostatné působnosti k Radě městyse a ve věcech přenesené působnosti ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

12. Formuláře

viz Úřad městyse - formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

viz portál veřejné správy: http://portal.gov.cz/
portál Ministerstva práce a sociálních věcí: http://portal.mpsv.cz

Krizové situace a jejich řešení Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí? Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení? Zde jsou následující dokumenty: * Hasičský záchranný sbor ČR
http://www.ochranaobyvatel.cz/

14. Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení . další zákony a právní předpisy podle druhu odborné činnosti vyhlášky městyse – viz Úřad městyse – závazné vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

Městys nemá stanoven sazebník úhrad

16. Licenční smlouvy

---

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz Úřad městyse – úřední deska

18. Organizace zřízené městysem Jince

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Jince
Příspěvková organizace Služby městyse Jince
Organizační složka Kulturní středisko Jince
Novinky e-mailem
Kalendář akcí
    08 / 2019    
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

   Výpis akcí v tomto měsíci...
Aktuální informace
ikonka dokument Bezpečné Podbrdsko
Na webových stránkách Svazku obcí Podbrdského regionu http://www.podbrdsko.com nově naleznete informace k bezpečnosti v Brdech - stránka Bezpečné Podbrdsko
ikonka dokument Ohlašování pálení
Ohlašování pálení zahradního odpadu a jiných látek je nyní možné provádět pomocí internetu na http://hzssk.webrex.cz
© 2010 Úřad Městyse Jince | Prohlášení o přístupnosti